Leveranssystem

BAS-700-systemet mäter fukthalten med ett kranbaserat sondsystem. Effektiv mätning kan göras på t.ex. lastbilsbehållare med flis, sågspån samt annat skogsbränsle. Med flera kunder representerade på den svenska marknaden, är Bestwood på väg att sätta en ny de facto-standard för kvalitetskontroll av bränsleleveranser och prisuppgörelser. Vidare är BAS-700-systemet den första alternativa teknik som av den svenska Virkesmätningsföreningen VMF, har godkänts för prisavräkning.

BAS-700A-systemet har automatisk sondkontroll under övervakning av fordonets chaufför. På detta sätt kan mottagningsstationen köras dygnet runt utan egen personal. BAS-700A betyder att Ni inte längre behöver leta efter nästa generations lösning för leveranskontroll!

Viktiga funktioner:

- Riktighet och precision
- Bulkmätning
- Realtidsdata
- Automatisk manövrering
- Alternativ för inventering och automatisk bränsleorder
- Möjlighet till smidigare feedback gällande kvalitet etc.
- Alternativ för att optimera logistiken och bränsleblandning
- Nyckelfärdiga leveranser kan hanteras

 

Delivery control

The BAS-700 system mesures bulk moisture content using a crane-based probe system. Rapid measurement can be done in e g truck containers with woodchips, sawdust and other forest residue. Bestwood is about to set a new de facto standard for quality control in fuel shipments and price settlement. Further, the BAS-700 system is the first alternate technology that has been approved for price settlement by the Swedish Wood Surveying organisation VMF.

The BAS-700A system incorporates automatic probe control under supervision of the vehicle´s chauffeur. This way the reception station can be be run around the clock without own staff. Using BAS-700A means look no further for your next generation delivery control solution!

Key features:

- High accuracy and precision
- Bulk measurement
- Real time data
- Automatic maneuvering
- Option for inventory control and automatic fuel orders
- Option for feedback to suppler about quality etc
- Option to optimize logistics and fuel mixing
- Turn-key deliveries may be handled