Bestwood

Bestwood AB (publ) är den ledande leverantören av avancerade applikationer för kvantitativa mätningar och optimeringar i realtid. Verksamheten började som en forskargrupp vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1990, medan Bestwood AB grundades 1995. Bland de tidigt utvecklade applikationerna fanns system för att i realtid mäta kvalitétsegenskaperinom pappers- och massaindustrin.

I framtiden kommer energi bli alltmer sällsynt i vår värld. En stor utmaning är att använda fasta bränslen mer effektivt och därmed minska tappet i tillvaratagandet av energin. I och med detta började Bestwood arbetet med att skapa ny teknik med hjälp av processanalys och teknisk optimering.

Det senaste decenniet har fokus vänts mot analys av fasta bränslen som skogsråvara, hushållsavfall och kol.

Med stöd från den svenska Energimyndigheten har Bestwood utvecklat system som mäter bränslets beståndsdelar och vars information sedan används för processtyrning.

Bestwood har, till följd av sina 20 års erfarenhet, idag den ledande tekniken inom sitt område. Utvecklingen av vår instrumentering har gett unika resultat såsom stora ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Den kontinuerliga produktutvecklingen ger oss möjligheter att ta oss an ett brett utbud av mät-och processoptimerings frågor över hela världen.